Sanghne rukh vargi thandi chha…

Sanghne rukh vargi thandi chha…


Maavan thandia chhavan…Facebook Timeline Cover

Maavan thandia chhavan…Facebook Timeline Cover


Maa… rab da duja naa

Maa… rab da duja naa


Maa di pooja…

Maa di pooja…


Maa di kadar…Facebook Timeline

Maa di kadar…Facebook Timeline


Maa di ardas…FB Cover

Maa di ardas…FB Cover


Maa da vehra…

Maa da vehra…